ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียนปัวได้กำหนดทิศทางการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล (WORLD CLASS STANDARD SCHOOL) ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์(Vision)
โรงเรียนปัว บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล นักเรียนมีความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)
1. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศบนพื้นฐานของความเป็นไทย
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
5. พัฒนาผู้บริหารครู /บุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริหาร
2. พัฒนาหลักสูตร
3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้
4. พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
5. พัฒนาผู้บริหารครู /บุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล