เป้าประสงค์(Goals)

 • 1. ระบบบริหารของโรงเรียนปัว มีประสิทธิภาพ ทุกกลุ่มงานดำเนินการตามระบบบริหารมาตรฐานคุณภาพ OBECQA
 • 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในผลงานของโรงเรียน
 • 3. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษที่ 21 มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
 • 4. ระบบการวัดและประเมินผลเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
 • 5. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 • 6. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ ศาสตร์พระราชา ศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสตร์สากล
 • 7. นักเรียนโรงเรียนปัวทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเป็นพลเมืองอาเซียนและพลโลก
 • 8. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ
 • 9. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 • 10. ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชาสูงขึ้น
 • 11. ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามความต้องการของนักเรียน
 • 12. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ปลอดภัยสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เหมาะสมเพียงพอ
 • 13. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์