กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายบรรจง ขอดแก้ว         รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

              งานกิจการนักเรียนเป็นภารกิจสำคัญที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานระดับชั้นเรียน งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน งานแก้ไขปัญหายาเสพติดงานส่งเสริมประชาธิปไตย งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน จัดทำข้อมูลพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของชุมชนและภาคีเครือข่าย ให้บริการแก่ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ประสานและขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากชุมชน รวมทั้งประเมินผลความต้องการและความพึงพอใจของชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนต่อไป และให้บริการบริหารงานบรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่งเสริมการบริหารและการจัดการของโรงเรียนตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล