กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายมนตรี ศรีสุขคำ         รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

                 การบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไปในสถานศึกษา เป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจ นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ในการบริหารโรงเรียนปัว มีความคล่องตัว มีอิสระภายใต้กฎหมายระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล เป็นสถานศึกษาที่อำนวยความสะดวกในด้านอาคารสถานที่ สื่อ เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ในองค์กรแก่คณะครู นักเรียน นักการภารโรง เครือข่ายผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐเอกชน เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนปัว ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ