กลุ่มบริหารวิชาการ

          นายสุบรรณ ไชยหาญ                    รองผู้อำนวยการฯกลุ่มบริหารวิชาการ

                งานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เจตนารมณ์มุ่งกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปยังสถานศึกษาให้มากที่สุด เพื่อให้ดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจน การวัดผลประเมินผล รวมทั้งการจัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมาโรงเรียนปัวเข้าสู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) ซึ่งมีมาตรฐานการบริหารเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจของโรงเรียน