Headlines

ขอแสดงความยินดีกับนักกรีฑาของโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักกรีฑาของโรงเรียน นางสาวเวทนี แสนคำแพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภท วิ่ง 10 กิโลเมตร “แพร่ไนท์รัน 2023”  ณ จังหวัดแพร่ จัดการแข่งขันโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่

เลื่อนจอขึ้น